Ky portal përmbanë të dhëna buxhetore mbi institucionet qëndrore dhe lokale të Republikës së Kosovës.

Zgjidhni institucionin që ju intereson, e pastaj filtroni në bazë të vitit apo tremujorit

Fillo më poshtë

Përditësuar së fundmi më
4 dhjetor 2020

Buxheti i Republikës së Kosovës

2,646,140,000.00 € *

Buxheti Qendror:

Paga dhe meditje
18.00%
Mallra dhe shërbime
11.37%
Shpenzime komunale
00.68%
Subvencione dhe transfere
41.52%
Shpenzime kapitale
28.33%

Totali

2,005,783,000.00 €**

Buxheti i nivelit qëndror përfshinë të gjitha Ministritë e Republikes së Kosovës së bashku me Institutcionet e pavarura

Buxheti Komunal:

Paga dhe meditje
43.52%
Mallra dhe shërbime
14.46%
Shpenzime komunale
01.87%
Subvencione dhe transfere
04.02%
Shpenzime kapitale
33.56%

Totali

640,357,300.00 €

Buxheti i nivelit Komunal përfshinë të gjitha Komunat e Republikës së Kosoves.

* Vlera paraqet Buxhetin e rishikuar të Republikës së Kosovës

** Ky total përmban edhe vlerën e rezervave shtetrore