Ky portal përmbanë të dhëna buxhetore mbi institucionet qëndrore dhe lokale të Republikës së Kosovës.

Zgjidhni institucionin që ju intereson, e pastaj filtroni në bazë të vitit apo tremujorit

Fillo më poshtë

Përditësuar së fundmi më
10 prill 2019

Buxheti i Republikës së Kosovës

2,080,481,000.00 €

Buxheti Qendror:

Paga dhe meditje
20.41%
Mallra dhe shërbime
11.27%
Shpenzime komunale
01.13%
Subvencione dhe transfere
32.55%
Shpenzime kapitale
34.35%

Totali

1,589,198,000.00 €**

Buxheti i nivelit qëndror përfshinë të gjitha Ministritë e Republikes së Kosovës së bashku me Institutcionet e pavarura

Buxheti Komunal:

Paga dhe meditje
54.10%
Mallra dhe shërbime
11.91%
Shpenzime komunale
01.97%
Subvencione dhe transfere
01.78%
Shpenzime kapitale
30.24%

Totali

491,282,800.00 €

Buxheti i nivelit Komunal përfshinë të gjitha Komunat e Republikës së Kosoves.

** Ky total përmban edhe vlerën e rezervave shtetrore