Ky portal përmbanë të dhëna buxhetore mbi institucionet qëndrore dhe lokale të Republikës së Kosovës.

Zgjidhni institucionin që ju intereson, e pastaj filtroni në bazë të vitit apo tremujorit

Fillo më poshtë

Përditësuar së fundmi më
10 prill 2019

Buxheti i Republikës së Kosovës

2,327,163,000.00 € *

Buxheti Qendror:

Paga dhe meditje
19.37%
Mallra dhe shërbime
13.15%
Shpenzime komunale
01.02%
Subvencione dhe transfere
32.73%
Shpenzime kapitale
33.46%

Totali

1,795,509,000.00 €**

Buxheti i nivelit qëndror përfshinë të gjitha Ministritë e Republikes së Kosovës së bashku me Institutcionet e pavarura

Buxheti Komunal:

Paga dhe meditje
51.19%
Mallra dhe shërbime
13.35%
Shpenzime komunale
02.11%
Subvencione dhe transfere
02.33%
Shpenzime kapitale
31.02%

Totali

531,654,800.00 €

Buxheti i nivelit Komunal përfshinë të gjitha Komunat e Republikës së Kosoves.

* Vlera paraqet Buxhetin e rishikuar të Republikës së Kosovës

** Ky total përmban edhe vlerën e rezervave shtetrore