June, 2015

1 June
2015

Accumulated budget of Republic of Kosovo until period June, 2015

1,711,095,337€

659,946,242€

executed of total

38.6%

Central Budget

Wages and Salaries

315.183.766.54€

Goods and Services

162.180.646.10€

Utilities

14.951.086.00€

Subsides and Transfers

429.306.478.85€

Capital Expenditures

337.354.004.00€

Municipal Budget

Wages and Salaries

246.125.357.35€

Goods and Services

40.311.092.67€

Utilities

10.309.779.37€

Subsides and Transfers

11.569.801.00€

Capital Expenditures

143.803.325.13€

1,258,975,981 €*

*Central budget includes all the Ministries of Republic of Kosovo along with independent institutions

452,119,356 €**

**Vitet e akumuluara tregojne përfshinë të gjitha Ministritë e Republikes së Kosovës së bashku

1,258,975,981 €*
452,119,356 €**