June, 2016

1 June
2016

Accumulated budget of Republic of Kosovo until period June, 2016

1,694,238,369€

706,071,457€

executed of total

41.7%

Central Budget

Wages and Salaries

301.408.394.97€

Goods and Services

147.739.020.17€

Utilities

15.496.281.54€

Subsides and Transfers

444.761.791.12€

Capital Expenditures

343.954.675.59€

Municipal Budget

Wages and Salaries

248.583.885.51€

Goods and Services

39.686.119.68€

Utilities

10.032.571.36€

Subsides and Transfers

9.515.514.61€

Capital Expenditures

133.060.114.90€

1,253,360,163 €*

*Central budget includes all the Ministries of Republic of Kosovo along with independent institutions

440,878,206 €**

**Vitet e akumuluara tregojne përfshinë të gjitha Ministritë e Republikes së Kosovës së bashku

1,253,360,163 €*
440,878,206 €**