June, 2018

1 June
2018

Accumulated budget of Republic of Kosovo until period June, 2018

2,100,412,787€

834,853,090€

executed of total

39.7%

Central Budget

Wages and Salaries

326.147.663.81€

Goods and Services

181.370.612.03€

Utilities

17.964.338.99€

Subsides and Transfers

520.041.982.00€

Capital Expenditures

544.160.358.23€

Municipal Budget

Wages and Salaries

266.081.914.21€

Goods and Services

60.451.123.62€

Utilities

9.978.629.25€

Subsides and Transfers

9.337.505.55€

Capital Expenditures

164.878.659.73€

1,589,684,955 €*

*Central budget includes all the Ministries of Republic of Kosovo along with independent institutions

510,727,832 €**

**Vitet e akumuluara tregojne përfshinë të gjitha Ministritë e Republikes së Kosovës së bashku

1,589,684,955 €*
510,727,832 €**