June, 2019

1 June
2019

Accumulated budget of Republic of Kosovo until period June, 2019

2,400,626,646€

1,345,700,224€

executed of total

56.1%

Central Budget

Wages and Salaries

349.868.922.07€

Goods and Services

243.204.700.47€

Utilities

18.408.155.45€

Subsides and Transfers

589.868.419.76€

Capital Expenditures

599.536.442.30€

Municipal Budget

Wages and Salaries

272.738.467.55€

Goods and Services

69.813.328.60€

Utilities

11.965.051.68€

Subsides and Transfers

21.137.919.85€

Capital Expenditures

224.085.237.81€

1,800,886,640 €*

*Central budget includes all the Ministries of Republic of Kosovo along with independent institutions

599,740,005 €**

**Vitet e akumuluara tregojne përfshinë të gjitha Ministritë e Republikes së Kosovës së bashku

1,800,886,640 €*
599,740,005 €**