June, 2017

1 June
2017

Accumulated budget of Republic of Kosovo until period June, 2017

2,028,514,673€

759,186,027€

executed of total

37.4%

Central Budget

Wages and Salaries

322.799.662.49€

Goods and Services

162.817.790.69€

Utilities

17.156.128.73€

Subsides and Transfers

465.163.818.43€

Capital Expenditures

592.493.344.00€

Municipal Budget

Wages and Salaries

251.099.978.95€

Goods and Services

42.071.190.57€

Utilities

9.843.068.80€

Subsides and Transfers

9.548.501.27€

Capital Expenditures

155.521.189.23€

1,560,430,744 €*

*Central budget includes all the Ministries of Republic of Kosovo along with independent institutions

468,083,929 €**

**Vitet e akumuluara tregojne përfshinë të gjitha Ministritë e Republikes së Kosovës së bashku

1,560,430,744 €*
468,083,929 €**